Ukladanie komentárov v stored procedúrach

gvim-MySQL-procedurePíšete stored procedúru pre MySQL na spracovanie nejakých dát. Používate na to svoj obľúbený editor a túto procedúru udržiavate ako súbor na disku.
Commitnete svoj výtvor do verzionovacieho nástroja a naimportujete svoju procedúru do MySQL:

 

DELIMITER ;;
DROP PROCEDURE IF EXISTS `calc_daily_counters` ;;
CREATE PROCEDURE `calc_daily_counters` ()
BEGIN
	-- Declare '_val' variables to read in each record from the cursor
	DECLARE tablename_val VARCHAR(32);
	DECLARE paramname_val VARCHAR(32);

	-- Declare variables used just for cursor and loop control
	DECLARE no_more_rows BOOLEAN;
	DECLARE loop_cntr INT DEFAULT 0;
	DECLARE num_rows INT DEFAULT 0;

	-- Declare the cursor
	DECLARE daily_counters_cur CURSOR FOR
	SELECT tablename, paramname FROM conf_daily_counters;

	DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
	BEGIN
		-- ERROR
		ROLLBACK;
	END;

	DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLWARNING
	BEGIN
		-- WARNING
		ROLLBACK;
	END;

	-- Declare 'handlers' for exceptions
	DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND
	SET no_more_rows = TRUE;

	OPEN daily_counters_cur;
	SELECT FOUND_ROWS() INTO num_rows;
	the_loop: LOOP

		FETCH daily_counters_cur
		INTO  tablename_val, paramname_val;

		-- break out of the loop if
		-- 1) there were no records, or
			 -- 2) we've processed them all
		IF no_more_rows THEN
			CLOSE daily_counters_cur;
			LEAVE the_loop;
		END IF;

		SET @sql = CONCAT('INSERT INTO trend_daily_counters (date, value, counter) ',
			'SELECT CURDATE(), "', paramname_val, '", COUNT(*) FROM `', tablename_val, '`;');
		SELECT @sql;
		PREPARE STMT FROM @sql;
		EXECUTE STMT;
		DEALLOCATE PREPARE STMT;

		-- count the number of times looped
		SET loop_cntr = loop_cntr + 1;

	END LOOP the_loop;

END ;;
DELIMITER ;
$ mysql vasadatabaza < calc_daily_counters.sql

A tu je zrada! Štandardný MySQL klient zahodí pri importe do DB všetky vaše komentáre.
Existuje ale riešenie, ako si tieto komentáre zachovať. Vytvorte pre MySQL klienta nasledovný konfiguračný súbor ~/.my.cnf:

[client]
default-character-set = utf8
user = vasemeno
database = vasadatabaza
password = ake_mate_radi_heslo?
[mysql]
comments = 1
prompt=(\\u@\\h) [\\d]>\\_

A takto si overíme, že všetkých našich desať komentárov sa zachovalo pri importe do databázy:

$ grep -e '^\s*--' calc_daily_counters.sql | wc -l 
10
$ mysql --comments=0 < calc_daily_counters.sql 
$ echo 'SHOW CREATE PROCEDURE calc_daily_counters \\G' | mysql | grep -e '^\s*--' | wc -l
0
$ mysql --comments=1 < calc_daily_counters.sql                     
$ echo 'SHOW CREATE PROCEDURE calc_daily_counters \\G' | mysql | grep -e '^\s*--' | wc -l
10
$ mysql < calc_daily_counters.sql                      
$ echo 'SHOW CREATE PROCEDURE calc_daily_counters \\G' | mysql | grep -e '^\s*--' | wc -l
10